• برگزاری پروژه مهارت های تحصیلی برای دانش آموزان تحت پوشش موسسه دار الاکرام قمر بنی هاشم
  • بزرگترین اردوی مطالعاتی منطقه با همکاری دبیرستان خیاط‌‌‌ زاده و دبیرستان معارف
  • برگزاری پروژه ی طرح تابستانه با همکاری دبیرستان الغدیر و موسسه خانه کنکور